Wordpress

Tùy chỉnh trang đăng nhập của Wordpress

Tùy chỉnh trang đăng nhập của Wordpress

Tùy chỉnh giao diện trang đặp nhập của Wordpress
Xem thêm

Hiển thị custom field admin columns - wordpress

Hiển thị custom field admin columns - wordpress

Hiển thị thêm thông tin của bài viết ra trang danh sách - wordpress
Xem thêm

Thêm editor cho textarea - custom form trong wordpress

Thêm editor cho textarea - custom form trong wordpress

Nếu bạn đang cần tạo một custom form trong wordpress để ghi chú, soạn emai.... mà cần tới html editor như trong phần "nội dung" [...]
Xem thêm