Tùy chỉnh trang đăng nhập của Wordpress

Bạn có thể chỉnh sửa giao diện trang login của wordpress bằng cách chèn các đoạn css của bạn vào trang này như sau:

1. Thêm action và function tương ứng vào file function.php:

add_action( 'login_enqueue_scripts', 'pl_login_stylesheet' );

function pl_login_stylesheet() {
  wp_enqueue_style( 'custom-login', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/custom-login.css' );
}

 

2. Giờ bạn có thể viết code vào file /css/custom-login.css trong thư mục theme của bạn.

.login h1 a {
  text-indent: -999px;
  background-image: url(../images/logo.png);
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 310px;
  height: 100px;
  width: 100%;
}

 

3. Và đây là kết quả

image

 

Bài viết từ pinlaz.com