Từ vựng

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Kỳ nghỉ

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Kỳ nghỉ

Vacation, park, island, beach, sunbathe, exotic
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thể thao

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thể thao

Soccer, Tennis, Figure, Injury, favorite, sport, passion, baseball
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Đồ ăn và đồ uống

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Đồ ăn và đồ uống

Restaurant, Waitress, Juice, Tuna, Vegatable
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề: Nghề nghiệp

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề: Nghề nghiệp

Career, success, choice, doctor, cough, profession, intermediate class
Xem thêm

Tư vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Hoa quả và rau củ

Tư vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Hoa quả và rau củ

Pepper, pea, carrot, grated, corn, orange, vegetable stir-fry, strawberry, fruit smoothie
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề: Sức khỏe

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề: Sức khỏe

Sneeze, sick, allergy, hay fever, pollen, sympthon, depression, sore throat, itch, rash
Xem thêm

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Môi trường

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Môi trường

Enviroment, Pollution, Reduce, Atmoshpere, Toxic
Xem thêm

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Thời tiết

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Thời tiết

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Thời tiết
Xem thêm

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: địa điểm trong thành phố

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: địa điểm trong thành phố

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: địa điểm trong thành phố
Xem thêm

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Clothes

Từ vựng tiếng anh thông dụng theo chủ đề: Clothes

học từ vựng tiếng anh theo chủ đề: Các cụm từ thông dụng về quần áo
Xem thêm