Từ vựng

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : du lịch cùng gia đình

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Đi phòng tập

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Lời mời ăn tối

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Lời mời ăn tối

Dinner, metting, afterwards, directions, glance
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thăm người nhà

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Thăm người nhà

Subway, pedestrian, crowded, uncomfortable
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Các hành tinh

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Các hành tinh

Planet, orbit, astronomer, eclipse, lecture, fellow, eruption, creature, pathetic, constantly, intriguing, obivously
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Hút thuốc

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Hút thuốc

Smoke break, cigarette, blow, addicted
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Cảm giác và xúc giác

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Cảm giác và xúc giác

Feeling, grateful, plenty of, worry, sedan, settle down, to fund
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Chính trị

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Chính trị

Mayor's race, embrrassed, voting, eliminate, matter, discuss, taxes
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Mất ví

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Mất ví

Lost, wallet, stolen, pocket, borrow
Xem thêm

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Đưa ra ý kiến

Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Đưa ra ý kiến

Decide, compromise, inevitable, make up my mind, rent, skiing
Xem thêm