Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Vấn đề toàn cầu

Các từ mới

 • Harmful - có hại
 • Potential - tiềm năng
 • Potentially - có khả năng
 • A lot of these chemicals are potentially very harmful
 • Positively - tích cực, chắc chắn
 • These products are offen positively harmful
 • Temperature - nhiệt độ
 • The temperature has risen by five degrees - nhiệt độ đã tăng lên 5 dộ
 • The product can be stored at room temperature
 • Greenhouse - nhà kính
 • The greenhouse effect seems somewhat complicated to me
 • Without the greenhouse effect, we would not have weather

Đọc lại từ

 • Harmful
 • Potential
 • Potential
 • Positively
 • Temperature
 • Greenhouse

Dịch lại từ

 • Harmful - có hại
 • Potential - tiềm năng
 • Potentially - có khả năng
 • Positively - tích cực
 • Temperature - nhiệt độ
 • Greenhouse - nhà kính

 

Nguồn: langmaster

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở