Từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề : Các hành tinh

Các từ mới

 • Planet - hành tinh
 • Orbit - quỹ đạo
 • How many planets orbit the sun?
 • The earth orbits the sun
 • She believes there is life on other planets.
 • Astronomer - nhà thiên văn học
 • Astronomer continue to discover new starts.
 • Eclipse - nhật thực, (v) che khuất.
 • Astronomer all over the world will be observing the eclipse - các nhà thiên văn học trên thế giới sẽ cùng quan sát hiện tượng nhật thực.
 • Scientist - nhà khoa học
 • Lecture - bài giảng
 • Fellow - đồng nghiệp
 • She gave a lecture to 2000 fellow scientists in Kyoto
 • Eruption - sự phun trào
 • Scientists warned of even greater eruptions to come - các nhà khoa học đã cảnh báo về sự phun trào núi lửa rất lớn sắp xảy ra.
 • Creature - sinh vật
 • Dogs are more social creature than cats. - chó là loài vật được yêu thích hơn mèo
 • Pathetic - đáng thương, thàm hại
 • You pathetic creature - bạn là sinh vật đáng thương
 • Constantly - liên tục
 • There are many astronomers and scientists constantly exporing and researching in space
 • Intriguing - hấp dẫn
 • The most intriguing questions they hope to answer one day is whether there's life on the other planets.
 • Obviously - chắc chắn
 • Earth has water, which living creatures obviously need - trái đất có nước, thứ mà mọi sinh vật sống đều chắc chắn cần.

Đọc lại từ:

 • Planet
 • Orbit
 • Astronomer
 • Eclipse
 • Lecture
 • Fellow
 • Eruption
 • Creature
 • Pathetic
 • Constantly
 • Intriguing
 • Obivously

Dịch lại từ

 • Planet - hành tinh
 • Orbit - quỹ đạo
 • Astronomer - nhà thiên văn học
 • Eclipse - nhật thực, (v) che khuất
 • Lecture - bài giảng
 • Fellow - đồng nghiệp
 • Eruption - sự phun trào
 • Creature - sinh vật
 • Pathetic - đáng thương, thàm hại
 • Constantly - liên tục
 • Intriguing - hấp dẫn
 • Obivously - chắc chắn

 

Bài viết từ pinlaz.com