Từ vựng tiếng anh giao tiếp 30: Tiếp nhận lời than phiền

1. Các từ mới

 • Damaged: bị hư hỏng
 • Specific: cụ thể hơn
 • Packaging: phần đóng gói
 • Complain: than phiền
 • Lodge: gửi
 • Inform: thông báo
 • Annoyed: bị làm phiền

 

2. Các mẫu câu

 • I want to lodge a complaint against my manager: tôi muốn gửi lời than phiền đến quản lý của tôi
 • Please tell me exactly what the problem is: làm ơn hãy nói cho tôi biết vấn đề chính xác là gì
 • I will send someone to take care of it: tôi sẽ cho người đến để giải quyết nó
 • I apologize for the problem.
 • There's a slight a problem with... : có một chút vấn đề với ...
 • I would like to make a complaint.
 • I am sorry to have to say this but ...: tôi xin lỗi phải nói điều này nhưng ...

 

3. Nhắc lại từ:

 • Damaged
 • Specific
 • Packaging
 • Complain
 • Lodge
 • Inform
 • Annoyed

 

 

Nguồn: langmaster

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở