Từ vựng tiếng anh giao tiếp 27: Đưa ra lời giải thích

Giải thích giá cả sản phẩm

1. Các từ mới:

 • Explanation: lời giải thích
 • Competitor: đối thủ cạnh tranh
 • Durable: bền hơn
 • Plastic: nhựa
 • Suppose: được cho là
 • Doubt: nghi ngờ

2. Các mẫu câu:

 • The reason for the trouble is that - Nguyên nhân của vấn đề là đây.
 • One possible explanination is that - Một lời giải thích có lý do là đây
 • What's responsible for this effect is the new system - Hệ thống mới phải chịu trách nhiệm cho ảnh hưởng này.
 • Let me explain: Hãy để tôi giải thích.
 • There's no doubt in my mind - Tôi không còn nghi ngờ gì nữa
 • It could well be that - Khả năng cao là nó

 

Nguồn: langmaster

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở