Từ vựng tiếng anh giao tiếp 26: Tại khách sạn

- Các từ mới:

 • Elevator: thang máy
 • Occupied: đầy người
 • Suite: phòng cao cấp nhất trong khách sạn
 • Vacant: trống rỗng, bỏ trống
 • Twin bed: giường đôi
 • Reception: sự đón tiếp
 • Dry-cleaned: giặt khô
 • Receipt: biên lai
 • Intend: dự định

- Các mẫu câu:

 • All our rooms are fully occupied - tất cả các phòng đã kín rồi
 • What kind of room would you like?
 • Standard room or suite - phòng tiêu chuẩn hay phòng cao cấp
 • How long do you intend to stay? - bạn dự định ở bao lâu
 • Do you have any preferences? - bạn cáo yêu cầu gì đặc biệt không
 • This is your receipt and your key - đây là biên lai và chìa khóa của bạn
 • I will leave it to the receptionist. - tôi sẽ để nó cho nhân viên tiếp tân.
 • Are there any beds vacant? - có còn giường nào trống không

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở