Từ vựng tiếng anh giao tiếp 25: Thủ tục lên máy bay

- Các từ mới

 • Check in - thủ tục, đăng ký vào
 • Luggage - hành lý (trong vali)
 • Baggage - hành lý (ngoài vali)
 • Depart - khởi hành
 • Counter - quầy tính tiền
 • Information desk - quầy thông tin
 • Overweight - thừa cân
 • Allowance - tiền trợ cấp
 • Suitcase - vali
 • Boarding - lên máy bay

- Các mẫu câu

 • I'd like to know whether there is a flight to New York? - tôi muốn biết liệu có chuyến bay nào tới New York không?
 • When will the flight begin boarding? - khi nào chuyến bay bắt đầu khởi hành?
 • Do you have any luggage to check in? - bạn có hành lý nào để kiểm tra hay không?
 • Flight 127 departs at 9 a.m - chuyến bay 127 khởi hành lúc 9 a.m
 • How many pieces of baggage do you want to check in? - bạn muốn kiểm tra bao nhiêu hành lý?
 • Can I take this travelling bag as a carry-on? - Tôi có thể mang túi du lịch này theo không?

- Đọc lại từ

    Check in, luggage, baggage, depart, counter, information desk, overweight, allowance, suitcase, boarding

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở