Từ vựng tiếng anh giao tiếp 23: Yêu cầu sự giúp đỡ

- Các từ mới

 • Do someone a favor - giúp đỡ ai đó
 • Get down - xuống
 • Fire-fighter - lính cứu hỏa
 • Brigade - lữ đoàn, một đoàn người
 • Emergency - khẩn cấp
 • Insurgency - cuộc nổi loạn
 • Could you do me a favor? - bạn có thể giúp tôi một việc được không?
 • Thief! stop him! - trộm! bắt lấy hắn!
 • Get that man - bắt lấy ông ta

- Hội thoại

 • Oh my god! There's a fire? - Trời ơi, có cháy
 • Where is fire? - Cháy ở đâu cơ
 • Can't you see smoke over there? - Anh có theeyas khói ở đằng kia không?
  Call the fire brigade - Gọi cho lính cứu hỏa đi
 • Wait a minute, let me go have a look first! - Đợi một chút, để tôi qua đấy xem sao
 • Ok, but be carefull - Được, nhưng hãy cẩn thận

 

 • Hello, this is emergency services. How can I help? - Xin chào, đây là dịch vụ khẩn cẩm, tôi có thể giúp gì cho bạn
 • Can you please help me? My cat is stuck in the tree - Mèo của tôi bị kẹt trên cây
 • You need a fire department then I'll put you through now - bạn cần bộ phận cứu hỏa, tôi sẽ nối máy cho bạn ngay bây giờ
 • Ok. thank you! please hurry! I think he's injured - vâng, cãm ơn bạn, làm ơn nhanh lên, tôi nghĩ nó bị thương.

- Đọc lại từ

    Do someone a favor, get down, fire-fighter, brigade, emergency

 

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở