Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 9: phân biệt Can/Could/May

Can:

- To be able to do something - có thể làm được gì đó
Exp: She can speak four languages

- To be allowed to do something - được phép làm gì đó
Exp: You can park over there

- To request something - yêu cầu làm gì đó
Exp: Excuse me, can I just get past? - xin lỗi tôi có thể đi qua được không

- To express possibility - thể hiện khả năng một sự việc nào đó xảy ra
Exp: Smoking can cause cancer

- In polite offers to help - nói giúp đỡ một cách lịch sự
Exp: Can I help you with those bags?

Could:

- To ask for permission or to make request
Exp:
 + Could I speak to Mr. Davis, please?
 + Could you turn that music down a little, please?

- To express slight or uncertain possibility - diễn tả khả năng không chắc chắn
Exp: the temperature could fall below zero at the midnight

- Past simple of "can", what someone or something wa able to be allowed to do - còn được biết đến là dạng quá khứ của "can", nói về ai đó hoặc thứ gì đó có khẳ năng hoặc được phép trong quá khứ
Exp: When I was younger I could stay up all night and not get tired

May:

- To ask or give permission and to introduce a wish or a hope in a formal way - được dùng để xin phép hoặc cho phép hoặc thể hiện mong muốn, hi vọng một các trang trọng
Exp: A reader may borrow up to six books at any one time
       May you have a long and happy marriage

- To express uncertain possibility
Exp: There may be some evidence to suggest she's guilty, but it's hardly conclusive - có thể có vài bằng chứng cho rằng cô ta có tội, tuy nhiên chúng không hề thuyết phục

 

Nguồn: langmaster
Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở