Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 6: phân biết lik/such as

Can someone bring me something like ukulele but not ukulele, I can't remember what it is called

SUCH AS có thể dùng như một trạng từ, còn LIKE có thể là trạng từ, tính từ hoặc là một giới từ trong câu

Like: 

 • Like is used when talking about similarities that are indefinite or very significant
 • Like được dùng để nói về sự giống nhau nhưng lại không rõ ràng lắm
 • It used to discribe something that has the same characteristics as another and which are used in combinations
 • Nó được dùng để mô tả những thứ có bản chất giống thứ khác và những nhứ được kết hợp với nhau
 • Exp: I love to drink mineral bottled water like Lavie or Dasani - tôi thích uống nước khoáng đóng chai như Lavie hoặc Dasani (không nhất thiết là tôi thích Lavie or Dasani)
 • Like is also used when compareing things or persons that have similar qualities, quantities or degrees
 • Like cũng được dùng khi so sánh vật, người mà có cùng chất lượng, số lượng hay mức độ

Such as:

 • Such as is used when talking a bout specific persons or things
 • Such as được dùng khi nói về đồ vật hoặc người cụ thể
 • It means that what follows are examples things that are part of previous group you're talking about
 • Nó có nghĩa là những thứ tiếp theo là ví dụ cho một phần của nhóm mà bạn vừa nó trước đó
 • Exp: Smart people such as A and B are most likely to succeed in their chosen careers.
 • It is used to specify certain things or person as a example when the objects of comparison ar certain
 • Nó được dùng để chỉ rõ những thứ hoặc người như một ví dụ khi mà đối tượng của việc so sánh rất rõ ràng
 • Exp: My dog loves to eat sweet food such as chocolates and candies
 • It also used to in listing specific items
 • Nó cũng được dùng trong việc liệt kê những thứ cụ thể

In conclusion "LIKE" is used to exclude certain things when comparing items while "SUCH AS" is used to include certain things, both "SUCH AS" and "LIKE" can be in lieu of the other, they can be interchanged whichever one chooses to use the meaning of the sentence will still be the same

Tóm lại "LIKE" được dùng để loại bỏ những thứ cụ thể khi so sánh các thứ với nhau trong khi "SUCH AS" được dùng để tính đến những thứ cụ thể, cả "SUCH AS" và "LIKE" có thể thay thế cho nhau, cho dù dùng từ nào thì nghĩa của chúng cũng sẽ như nhau

 

 

Nguồn: langmaster
Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở