Tiếng anh giao tiếp hàng ngày 21: Học tập

Các từ mới:

 • Starve - chết đói
 • Be my guest - cứ tự nhiên
 • Let's grab a bite - kiếm gì đó để ăn
 • Freshman - sinh viên năm nhất
 • Sophomore - sinh viên năm hai

Các mẫu câu:

 • Do you study at school or university?
 • What do you study? - bạn học gì?
 • I'm a student. I study at ...
 • I'm a high school student
 • I'm in year 11 of high school
 • I'm a first year university student
 • I'm majoring in ...
 • I'm studying ...

Đọc lại từ:

 • Starve
 • Be my guest
 • Let's grab a bite
 • Freshman
 • Sophomore

 

Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở