Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 17: Quê hương

Các từ mới

 • Breed - nuôi dưỡng
 • Suburbs - vùng ngoại ô
 • Outskirts - ngoại ô
 • Cuisine - ẩm thực
 • Mountainous area - khu vực miền núi
 • Ancient - cổ xưa
 • Charming - quyễn rũ
 • Contemporary - đương đại
 • Fantastic - tuyệt diệu
 • Inhabitants - cư dân
 • Bustling - nhộn nhịp
 • Picturesque - duyên dáng, đẹp như tranh vẽ
 • Cosmopolitan - phong phú
 • Touristy - thu hút khách du lịch

Các mẫu câu

 • Where is your hometown?
 • How long have you lived there?
 • What is your hometown famous for?
 • I was born and bred in ...
 • I live in the suburbs
 • I live on the outskirts
 • Suburbs - an area on the edge of large town or city where people who work in the town or city
 • Outskirts - areas that from the edge of a town or city
 • It's also well-known for its cuisine, like Phở
 • Hanoi is an ancient city, which was established thousands of years ago
 • Hanoi is a charming city, which is steeped in history
 • Ho Chi Minh city is a southern city with a very contemporary, modern feel
 • Hue is fantastic city
 • Hanoi is a huge city with over 7 mililon inhabitants
 • New York is a bustling city. That's why we call it "The city that never sleeps" - New York là một thành phố nhộn nhịp. đó là lý do vì sao được gọi là "Thành phố không bao giờ ngủ"
 • Nha Trang is a picturesque seaside city of VN
 • Malaysia is a cosmoplitan an culturally diverse contry
 • Hawai can be a bit touristy and crowded during summer

Đọc lại từ:

 • Breed
 • Suburb
 • Outskirts
 • Cuisine
 • Mountainous area
 • Ancient
 • Charming
 • Contemporary
 • Fantastic
 • Inhabitants
 • Bustling
 • Picturesque
 • Cosmopolitan
 • Touristy
Lịch nhắc nhở