Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 12: thể hiện quan điểm cá nhân

Các từ mới:

 • Cautious - cẩn trọng, dè dặt
 • indecisive - thiếu quyết đoán
 • Unapproachable - khó gần
 • Convinced - tin chắc
 • Doubt - nghi ngờ
 • Obvious - hiển nhiên
 • Apparently - hình như

Các mẫu câu:

- To express a strong opinion - bày tỏ ý kiến mạnh mẽ:

 • I'm absolutely convinced that ... the best way to improve your English is to live an English-speaking country such as the US - tôi tin chắc rằng ...
 • I'm sure that ...
 • I'm strongly believe that ...
 • I have not doubt that ... - tôi không có nghi ngờ gì ...
 • There's no doubt in my mind that ...
 • It's obvious to me that ... Leonardo DiCaprio is the 2016 Oscar winner for best actor - hiển nhiên là ...

- To express an opinion neutrally - bày tỏ ý kiến trung lập

 • I think ... you need to practive more if you want to improve your English
 • I feel that ...
 • In my opinion ...
 • As far as i'm concerned ... - như tôi biết
 • In my view ...
 • I tend to think that ... - tôi nghiêng về suy nghĩ rằng
 • I suppose that ... - tôi cho rằng
 • It seems to me that ... - theo tôi thì ...
 • I must admit that I'm not sure ... - tôi phải thừa nhận rằng tôi không chắc chắn ...

- To express a subjective opinion - bày tỏ ý kiến chủ quan

 • In my experience ...
 • I don't know about other people, but I can say that taking this English class helped me to improve my English
 • What I've found is ... - tôi thấy là ...
 • As I see it, we made a wise choice in recruiting

- To express an objective opinion - bày tỏ ý kiến khách quan

 • It is thought that ... - người ta nghĩ rằng
 • Some people say that ... - một vài người nói rằng
 • It is considered ... - người ta cho rằng
 • It is generally accepted that ... - người ta chấp nhận rằng
 • The research seems to suggest ... - nghiên cứu cho rằng
 • Apparently ...
 • I've heard that ... - tôi được nghe là 

Đọc lại từ

 • Cautious
 • Indecisive
 • Unapproachable
 • Convinced
 • Doubt
 • Obvious
 • Apparently

 

Nguồn: langmaster
Bài viết từ pinlaz.com

Lịch nhắc nhở