Thêm editor cho textarea - custom form trong wordpress

Nếu bạn đang cần tạo một custom form trong wordpress để ghi chú, soạn emai.... mà cần tới html editor như trong phần "nội dung" bài viết trong admin thì hãy làm theo cách sau nhé

<form method="post">
    <p><label></label></p>
    <p><textarea id="content" name="content"></texarea></p>
    <button type="submit">Gửi đi</button>
</form>

Bây giờ hãy thay thẻ textarea bằng đoạn code sau

<?php
wp_editor('Nội dung', 'content', ['rows' => 10, 'media_buttons' => false])
?>

Thay 'Nội dung' bằng nội dung của textarea, 'content' chính là name của textarea, tham số thứ 3 là mảng setting attribute của thẻ textarea và một số thuộc tính của wordpress editor, bạn có thể xem thêm document về phần này!

 

 

Bài viết từ pinlaz.com