[PHP] - Đọc file text đơn giản

    Một số hàm dùng để đọc file text cơ bản mà có thể một số người chưa biết.

 

$filePath = '/paht/to/file.txt';
$file = fopen($filePath, "r") or die('File error!');
while (!feof($file)) {
  $line = trim(fgets($file));
}
fclose($file);
 • fopen(string $filenamestring $mode [, bool $use_include_path = FALSE [, resource $context ]])

  • $filename: file path
  • $mode: kiểu loại quyền truy cập bạn yêu cầu cho luồng này: một số kiểu: 'r' (chỉ đọc), 'r+' (đọc và ghi), 'w' (chỉ ghi), 'w+' (đọc và ghi, trường hợp ko có file thì tự tạo file)...
  • $use_include_path: nếu muốn tìm file trong đường dẫn (thư mục) thì đặt nó là true
  • $context: tập tham số và các tùy chọn để sủa đổi hoạt động stream (xem thêm về stream php)
 • feof($file_handle): kiểm tra xem đã đến dòng cuối cùng của file hay chưa
 • fgets($file_handle): đọc từng dòng của file
 • fread($file_handle): đọc tệp nhị phân an toàn
 • fclose($file_handle): đóng file, để thu hồi tài nguyên hệ thống và tránh lỗi khi đọc file tiếp theo

 

Bài viết từ pinlaz.com