Lập trình

Cắt ngắn nội dung text bằng JS

Cắt ngắn nội dung text bằng JS

Showless, Showmore nội dung text, khi nội dung quá dài và mình muốn hiển thị cắt bớt nó đi và thêm các nút hiển thị [...]
Xem thêm

Magic method __call và __callStatic áp dụng cho Laravel

Magic method __call và __callStatic áp dụng cho Laravel

Hai phương thức __call và __callStatic là các hàm dùng để bắt lỗi khi gọi đến phương thức (function) chưa được định nghĩa trong lớp [...]
Xem thêm

Tùy chỉnh trang đăng nhập của Wordpress

Tùy chỉnh trang đăng nhập của Wordpress

Tùy chỉnh giao diện trang đặp nhập của Wordpress
Xem thêm

Hiển thị custom field admin columns - wordpress

Hiển thị custom field admin columns - wordpress

Hiển thị thêm thông tin của bài viết ra trang danh sách - wordpress
Xem thêm

Thêm editor cho textarea - custom form trong wordpress

Thêm editor cho textarea - custom form trong wordpress

Nếu bạn đang cần tạo một custom form trong wordpress để ghi chú, soạn emai.... mà cần tới html editor như trong phần "nội dung" [...]
Xem thêm

[PHP] - Đọc file text đơn giản

[PHP] - Đọc file text đơn giản

Một số hàm cơ bản PHP dùng đọc file
Xem thêm

CSS các thủ thuật căn giữa

CSS các thủ thuật căn giữa

Một vài thủ thuật dùng CSS căn giữa các phần tử theo chiều ngang, dọc, vừa ngang vừa dọc!
Xem thêm

Làm chiếc ô tô chuyển động với CSS3 animation

Làm chiếc ô tô chuyển động với CSS3 animation

Code ô tô chuyển động animation trong css3
Xem thêm

Laravel sắp xếp một collection theo một mảng cho trước

Laravel sắp xếp một collection theo một mảng cho trước

Sắp xếp $collection từ một mảng $array gồm các id của các item cần lấy và phải sắp xếp đúng thứ tự các item đó [...]
Xem thêm

Dùng Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel

Dùng Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel

Dùng dịch vụ Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel, cách tạo bucket, config key, code upload file, lấy file đơn giản
Xem thêm