Lập trình PHP

Magic method __call và __callStatic áp dụng cho Laravel

Magic method __call và __callStatic áp dụng cho Laravel

Hai phương thức __call và __callStatic là các hàm dùng để bắt lỗi khi gọi đến phương thức (function) chưa được định nghĩa trong lớp [...]
Xem thêm

Tùy chỉnh trang đăng nhập của Wordpress

Tùy chỉnh trang đăng nhập của Wordpress

Tùy chỉnh giao diện trang đặp nhập của Wordpress
Xem thêm

[PHP] - Đọc file text đơn giản

[PHP] - Đọc file text đơn giản

Một số hàm cơ bản PHP dùng đọc file
Xem thêm

CSS các thủ thuật căn giữa

CSS các thủ thuật căn giữa

Một vài thủ thuật dùng CSS căn giữa các phần tử theo chiều ngang, dọc, vừa ngang vừa dọc!
Xem thêm

Làm chiếc ô tô chuyển động với CSS3 animation

Làm chiếc ô tô chuyển động với CSS3 animation

Code ô tô chuyển động animation trong css3
Xem thêm

Laravel sắp xếp một collection theo một mảng cho trước

Laravel sắp xếp một collection theo một mảng cho trước

Sắp xếp $collection từ một mảng $array gồm các id của các item cần lấy và phải sắp xếp đúng thứ tự các item đó [...]
Xem thêm

Dùng Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel

Dùng Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel

Dùng dịch vụ Amazon S3 để lưu trữ file trong Laravel, cách tạo bucket, config key, code upload file, lấy file đơn giản
Xem thêm

Một vài thủ thuật sử dụng SASS viết CSS

Một vài thủ thuật sử dụng SASS viết CSS

Thủ thuật viết css với sass, css preprocessor, tích hợp sass vào netbean
Xem thêm

Đếm số lượt xem trang trong PHP, Laravel

Đếm số lượt xem trang trong PHP, Laravel

Chức năng đếm số lượt xem trang, bài viết, sản phẩm... là khá hay vả rất cần thiết cho các trang web, cho người dùng [...]
Xem thêm

Đưa project laravel lên hosting

Đưa project laravel lên hosting

Các bước cơ bản để upload code dự and viết bằng laravel lên hosting.
Xem thêm