Hiển thị custom field admin columns - wordpress

Nhiều lúc bạn muốn hiển thị thêm thông tin ở trang quản lý danh sách bài viết để dễ xem và chỉnh sửa bạn,
ví dụ dưới đây mình xin giới thiệu cách hiển thị ảnh bài viết ra trang danh sách bài viết như sau:

1.  Trước khi hiển thị thêm thông tin:

image

2. Bắt đầu thêm nào

- Đầu tiên bạn thêm columns cho trang danh sách, thêm đoạn code sau vào file functions.php

add_filter('manage_vat_pham_posts_columns', 'pl_set_custom_edit_item_columns' );
function pl_set_custom_edit_item_columns($columns) {
  // nếu thêm vào đầu tiên
  $columns = ['thumbnail' => 'Ảnh bài viết'] + $columns;
  return $columns;

  // nếu thêm vào sau cùng
  $columns = $columns['thumbnail'] = 'Ảnh bài viết';
  return $columns;

  // nếu thêm vào một vị trí sau cột tiêu đề
  $new_columns = [];
  foreach ($columns as $key => $label) {
    $new_columns[$key] = $label;
    if ($key == 'title') {
      $new_columns['thumbnail'] = 'Ảnh bài viết';
    }
  }
  return $new_columns;
}

- Đoạn code trên thêm cột cho post_type là 'vat_pham', nếu bạn muốn thêm cho loại bài viết khác thì thay 'vat_pham' bằng post_type mà bạn muốn nhé!

- Tiếp theo thêm action để lấy ảnh cho từng bài viết, thêm tiếp đoạn code sau vào file functions.php

add_action( 'manage_vat_pham_posts_custom_column' , 'pl_custom_item_column', 10, 2 );
function pl_custom_item_column($column, $post_id) {
  switch ($column) {
    case 'thumbnail' :
      echo get_the_post_thumbnail($post_id, 'thumbnail', ['class' => 'custom-class']);
      break;
  }
}

- Tương tự như ở trên, bạn thay 'vat_pham' bằng loại post_type mà bạn muốn,
   còn hàm get_the_post_thumbnail là hàm lấy ảnh của bài viết

 

- Thế là xong, hãy chạy thử nhé.

image

- Bên cạnh thêm ảnh bài viết bạn có thể thêm custom field hay nhiều thứ khác ra ngoài trang danh sách, rất tiện lợi mà không cần sử dụng đến plugin gây nặng cho trang web.

 

Bài viết từ pinlaz.com