Vì sao cronjob không chạy trên hosting

Bình thưởng để cài đặt cronjob của project dùng laravel ta thưởn dùng lệnh

* * * * * php /path/to/artisan schedule:run 1>> /dev/null 2>&1

Nhưng vẫn không thấy nó hoạt động

Lỗi ở đây là chúng ta cần thay php bằng php-cli để có quền viết php command, đổi lại thành:

* * * * * php-cli -q /path/to/artisan schedule:run 1>> /dev/null 2>&1

Nếu vẫn không hoạt động thì chúng ta phải bật tham số register_argc_argv=On lên

register_argc_argv: để cho PHP biết có truyền vào tham số.


$argc (number of arguments passed to the application)
$argv (array of the actual arguments)

Lúc này có thể viết lệnh cronjob: 

* * * * * php -d register_argc_argv=On /path/to/artisan schedule:run > /dev/null 2>&1

 

Bài viết của pinlaz.com